Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng - Tải game trực tuyến để kiếm tiền thật

Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1/2024

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn văn hóa và truyền thống dân tộc, […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo vấn đề kiểm tra, kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Người chỉ rõ: “Khi có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này không chỉ […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đề cương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 02/10 đến 08/10/2023 đã thành công tốt đẹp. Sau đây là Toàn văn nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận và 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023) và 24 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2023) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2023, Đảng ủy Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng đăng tải toàn văn Đề cương tuyên truyền Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công đoàn trong xây dựng Đảng * Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tuyên ngôn độc lập – Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Đảng ta xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ “là một vấn đề rất […]