Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng - Tải game trực tuyến để kiếm tiền thật

Đảng ủy Vinatex tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng


Trong thời gian 02 ngày 17-18/11, Đảng ủy Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng (Vinatex) tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Hữu Hiếu- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex; đồng chí Phạm Văn Tân-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vinatex cùng đại diện cấp ủy cơ sở; Ủy viên UBKT cơ sở và cán bộ thuộc các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn.

Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đồng chí Cao Hữu Hiếu- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex nhấn mạnh: thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước” và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”, Đảng ủy Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng đã xây dựng 04 ban tham mưu, giúp việc với tổng số 15 cán bộ. Để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Tập đoàn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng. Hội nghị tập huấn với mục đích để triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn và các kiến thức, kỹ năng công tác cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn (về Tuyên giáo và Dân vận; Kiểm tra giám sát; Văn phòng cấp ủy và Tổ chức), giúp cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiên cứu, vận dụng, triển khai đúng, hiệu quả vào thực tiễn công tác của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Cao Hữu Hiếu yêu cầu các đại biểu nghiêm túc học tập, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe, trao đổi thông tin với các đồng chí báo cáo viên, nhất là những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ để kịp thời giải đáp, hướng dẫn. Đồng thời, đại biểu tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại Hội nghị nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy các cấp đã đề ra.

Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo viên tại Hội nghị là các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các ban tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn. Nội dung trọng tâm được phổ biến là các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn và các kiến thức, kỹ năng công tác về tuyên giáo, dân vận, tổ chức, kiểm tra giám sát và văn phòng cấp ủy.

Với nội dung công tác Tuyên giáo có chuyên đề nhận diện chiến tranh không gian mạng và âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; Công tác nắm bắt và định hướng dư luận trong cán bộ đảng viên, người lao động. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nội dung cơ bản thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28/4/2023 của BCH Đảng bộ Khối DNTW về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW”; Chương trình hành động số 1350-CTr/ĐUTĐ, ngày 18/9/2023 của Đảng ủy Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận nhấn mạnh đến công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên; nâng cao năng lực, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho cán bộ đảng viên, người lao động và công tác an sinh xã hội. Phối hợp, hướng dẫn tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh hoạt động SXKD của đơn vị. Triển khai nhiệm vụ BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở; Phổ biến Hướng dẫn số 05-HD/BCĐ ĐUK, ngày 19/10/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối DNTW về tiêu chí đánh giá hoạt động của BCĐ về công tác tham mưu văn bản, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nhân rộng điển hình tiên tiến, hiệu quả  của thực hiện QCDC ở cơ sở; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong năm 2024.

Nội dung Tổ chức Đảng với chuyên đề công tác tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên, công tác cán bộ; nội dung cơ bản Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; hướng dẫn chế độ tổ chức đại hội, sinh hoạt đảng, quy hoạch cán bộ, quy trình bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Nội dung công tác kiểm tra, giám sát được hướng dẫn cụ thể. Mục đích nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, thực hiện dân chủ trong Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; góp phần thực hiện tốt kiểm soát quyền lực, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng. Các chuyên đề kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, kỹ năng thẩm tra, xác minh kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, công tác phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Với nội dung công tác Văn phòng, các đại biểu được nắm bắt các quy định pháp lý trong công tác văn thư lưu trữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, phân biệt sao y, sao lục, trích sao văn bản của Đảng, quy trình ban hành và tiếp nhận văn bản mật, các mẫu văn bản, việc quản lý lưu trữ văn bản, công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, công tác tài chính đảng, lễ tân, khánh tiết,…

Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đại biểu tham dự Hội nghị tại chi nhánh nhà máy sợi Vinatex Nam Định

Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội 

PV


Các tin khác